Posted on

Przypominamy i zachęcamy wszystkich Rodziców do dokonywania wpłat na Komitet Rodzicielski na rok szkolny 2019/2020. Wpłat należy dokonywać u wychowawców klas do 29.02.2020 r.

– 40 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) pierwsze dziecko
– 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) drugie dziecko
– trzecie i kolejne zwolnione z opłaty.

Celem Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej im.Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu jest reprezentowanie ogółu Rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły.Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działalności naszej Szkoły poprzez pozyskiwanie środków z różnych źródeł m.in poprzez wszelkie działania i inicjatywy jak również ze składek na Radę Rodziców.