Deklaracja dostępności szkolnej strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową nie posiadają napisów dla niesłyszących;
 • multimedialne elementy wizualne nie posiadają możliwej do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowanej audiodeskrypcji;
 • niektóre grafiki mogą nie posiadać sformułowanego atrybutu alt;
 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze;
 • na stronie pojawiają się nieliczne pliki w formacie PDF (nieedytowalne);

Informacje dodatkowe

Strona posiada narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • możliwość powiększenia liter
 • możliwość pomniejszania liter
 • skalę szarości
 • podwyższony kontrast
 • negatyw
 • jasne tło
 • podświetlane linki
 • czytelną czcionkę

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu
 • E-mail: sp.mucharz@mucharz.pl
 • Telefon: 338761352

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu, Mucharz 238, 34-106 Mucharz
 • E-mail: sp.mucharz@mucharz.pl
 • Telefon: 338761352

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzą  cztery wejścia, żadne z nich nie posiada odjazdu dla osób niepełnosprawnych:

 • główne wejście znajdujące się od drogi głównej, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły,
 • wejście od strony sali gimnastycznej ze schodami,
 • wejście ze schodami od strony stołówki,
 • wejście  ze schodami od strony boisk.

Klatki schodowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Do szkoły i wszystkich jego pomieszczeń może wejść osoba z psem asystującym.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.