Zarządzenie Nr 2D/2024
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego
Jana Pawła II w Mucharzu
z dnia 30 stycznia  2024r.

w sprawie:  wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem
w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz.U. poz. 502. Z2022r. poz.566 i 644 oraz poz. 1370 z 2023r.)  oraz ustawy  z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.
1
1.Wprowadza się w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem, które stanowią załącznik nr1.
2
1.Wyznaczam Panią Agnieszkę Filek  oraz Panią Justynę Elżbieciak  jako osoby odpowiedzialne za monitoring i koordynowanie realizacji Standardów Ochrony Małoletnich.
3
1.Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorowi  szkoły.
4
1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania

Elżbieta Sikora
Dyrektor SP Mucharz

 

Standardy (reguły) ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu