KALENDARIUM WYDARZEŃ LATA 1867-1945

Lipiec 1867
Cesarz Franciszek Józef zatwierdza statut Rady Szkolnej Krajowej – wychowanie młodzieży przechodzi w ręce polskie.

1873
Sejm Galicyjski przyjmuje ustawę o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół ludowych i obowiązek szkolny dla dzieci od 6 do 12 roku życia.

1875
W Mucharzu zorganizowana zostaje szkoła, gmina z własnych funduszy wystawiła budynek drewniany za blisko 700złr. Szkoła ta stała na zachód od dzisiejszego budynku, posiadała jedną izbę lekcyjną i maleńkie mieszkanie dla nauczyciela.

1876
Pierwszy mianowany nauczyciel przez Cesarsko Królewską Radę Szkolną Okręgową w Wadowicach – Tomasz Ślusarek.

1 października 1881
Zostaje otwarta nowa szkoła w Mucharzu. Pieniądze na budowę przekazuje Cesarz Franciszek Józef (150fl), fundusz krajowy (400fl) oraz gmina. Szkoła kosztuje 3800złr. W skład pierwszej Rady Szkolnej wchodzą: ksiądz Józef Górkiewicz jako przewodniczący i miejscowy inspektor, Jan Łagosz – gospodarz i zastępca przewodniczącego, Wojciech Łagosz i Antoni Wądolny – jako członkowie.

19 listopada 1883
Po raz pierwszy szkołę wizytuje Inspektor Szkolny Okręgowy Józef Chmielewski.

15 grudnia 1883
Ówczesny nauczyciel Aleksander Jabłoński rozpoczyna pisanie kroniki szkoły w Mucharzu. Zapisy sięgają roku 1876.

29 września 1899
Zostaje zatwierdzona nowa Rada Szkolna Miejscowa: Wojciech Łagosz – reprezentant gminy i przewodniczący, Józef Mikołajczyk – z-ca przewodniczącego, Ludwik Mikołajczyk – z-ca reprezentanta gminy, Antoni Szczygieł – z-ca reprezentanta gminy, ksiądz Władysław Caneau – reprezentant kościoła, Franciszek Thetschel – reprezentant obszaru dworskiego, Jakub Urban – reprezentant szkoły.

Lipiec-sierpień 1900
Do szkoły dobudowano ganek i schody.

1902
Przewodniczącym Rady Szkolnej zostaje ksiądz Władysław Caneau. 17 sierpnia Rada wysuwa projekt stałych datków na utrzymanie szkoły.

21 listopada 1908
W szkole uroczystości z okazji 50-cio lecia kapłaństwa Ojca Św. Piusa X.

2 grudnia 1908
W szkole uroczystości z okazji 60-ciolecia rządów cesarza Franciszka Józefa.

5 czerwca 1910
Uroczystość z okazji 500 rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. Słowo wstępne wygłosił profesor seminarium Józef Gancarczyk, a sztukę W. Anczyca „Chłopi arystokraci” odegrało nauczycielstwo parafialne.

5 lipca 1910
Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę dwóch nowych klas. Poświęcenia dokonał ksiądz Sebastian Suski.

6 czerwca 1911
C.K. Rada Szkolna Krajowa przekształciła szkołę 1 klasową w 2 klasową.

15 XI – 23 XII 1914
Szkołę zajmuje wojsko austriackie – zniszczona została biblioteka, akta szkolne, ławki, biurko. Przerwa w nauce.

30 czerwca 1919
Jakub Urban, kierownik szkoły zapisał w kronice: /…/”Najważniejszym momentem jaki się zdarzył w tym roku, to wskrzeszenie Państwa Polskiego. Z końcem października 1918 r. pobite Niemcy, Austria i Rosja musiały oddać zabrane Polsce kraje, z których państwa koalicyjne utworzyły wolne i niepodległe Państwo Polskie”.

Lipiec-sierpień 1923
Remont płotu wokół szkoły, ławek i podłogi na ganku. Aby uzyskać fundusze zorganizowano zabawę taneczną, która przyniosła zysk 2520000Mk.

11 listopada 1928
W 10-tą rocznicę odrodzenia Polski Jakub Urban posadził własnoręcznie obok szkoły lipę, a niebawem obok drzewa umieszczono metalową tabliczkę upamiętniającą ten fakt, a która przetrwała tam do II wojny światowej.

Lipiec-sierpień 1930
W szkole, pod nadzorem dwóch nauczycielek przebywają dziewczęta z IX szkoły żeńskiej z Krakowa

Październik 1932
Dzięki ofiarności Grona Pedagogicznego i wydatnej pomocy Marii Sokalskiej zostaje zorganizowany gabinet szkolny składający się z kilkuset obrazów i okazów.

28 listopada 1932
W budynku tutejszej szkoły zostaje zorganizowany Związek Strzelecki do którego zapisało się 36 chłopców.

Czerwiec 1933
Zostaje ogrodzone boisko szkolne. Miejsce pod boisko odstąpił kierownik Władysław Stawowski.

19 marca 1936
Staraniem M. Sokalskiej dzieci i miejscowa ludność wysłuchała przez radio przemówienia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z okazji imienin zmarłego Józefa Piłsudskiego.

stara

Lipiec-sierpień 1936
W szkole przebywa kolonia dzieci z Dąbrowy Górniczej.

Czerwiec 1937
Szkołę wizytuje Ks. Biskup Raspond. Dzieci mają dwa dni wolne od nauki.

Marzec 1938
Całodniowa wycieczka na Leskowiec.

6 grudnia 1938
Maria Sokalska oddaje do użytku szkolnego radio.

12 maja 1939
Wycieczka do Krakowa pod opieką katechetki s. Salezji Karpińskiej.

Lipiec 1939
W szkole przebywają na koloni dzieci ze Strzemierzyc.

2 października 1939
Z opóźnieniem rozpoczyna się rok szkolny z powodu wybuchu wojny. W grudniu, na wezwanie wójta Leonarda Wądolnego gmina zebrała dla nauczycieli po 100 kg żyta, 25 kg pszenicy, 500 kg węgla i zasiłek w kwocie 80zł . Pierwszą pensję za pracę władze niemieckie przyznały z końcem grudnia (50% poborów za listopad i grudzień).

26 października 1939
Mieszkanie i sale szkolne zajmuje Grenzschutz (straż graniczna). Nauka odbywa się co drugi dzień w wynajętej sali u Pana Jana Mosora. Od 20 listopada nauka odbywa się ponownie w szkole (straż graniczna przeniosła się do dworu w Jaszczurowej). Z powodu ustanowienia granicy na Skawie dzieci z Wodniakówki zaprzestają uczęszczania do szkoły.

1 października 1940
Nauka odbywa się z polskim językiem wykładowym, zabroniono jednak nauczania historii i geografii. Władze okupacyjne poleciły usunąć obrazy historyczne, poetów polskich, portrety Prezydenta i Piłsudskiego oraz Godło Polski. Zabroniono uczyć religii w szkole.

10 grudnia 1940
Rozpoczyna się wysiedlenie ludności Mucharza. Niemiecki inspektor Hőhn zezwala na pozostanie nauczycielek (M. Sokalskiej i Z. Bogdanowej). 15 grudnia Zofia Bogdanowa została zwolniona przez władze niemieckie.

15 marca 1941
Przestaje istnieć polska szkoła w Mucharzu.

18 stycznia 1945
Armia Czerwona oswabadza Mucharz z pod okupacji niemieckiej, zajmuje szkołę na kwatery. Zofia Bogdanowa wraca i organizuje naukę, następnie również M. Sokalska. Zastają zniszczone sale, brak klamek, blach kuchennych, strzępy obrazów, ani jednej książki. Na strychu nauczyciel niemiecki przechował jednak wszystkie akta szkolne i katalogi.

KALENDARIUM WYDARZEŃ LATA 1945-1990

1945 / 1946
Szkołę w Mucharzu przekształcono w szkołę 7 klasową zbiorczą dla gromad Jaszczurowa, Śleszowice, Skawce i część Zagórza. Wyremontowana zostaje trzecia sala, sprawiono nowe stoliki uczniowskie, biurko, 40 taboretów i umywalki. Powstaje Spółdzielnia Uczniowska. W kwietniu uczniowie z Jaszczurowej odchodzą do swojej szkoły.

Maj-czerwiec(?) 1946
Wycieczka do Krakowa.

Wrzesień 1946
Rozpoczyna pracę Janina Barbara Górkiewiczowa, późniejsza kierowniczka szkoły, pisarka i poetka.

17 grudnia 1946
Wojsko zajmuje na kilka dni dwie sale lekcyjne przygotowując wybory (przenosi się następnie do dworu w Jaszczurowej).

23 czerwca 1947
Dzieci biorą udział w poszukiwaniu stonki ziemniaczanej, której nie znaleziono.

11-13 marca 1948
Przerwa w nauce na rekolekcje z okazji misji świętej.

Kwiecień 1948
Uczniowie klas starszych posadzili na Górze Mucharskiej 2800 sadzonek drzew.

6 czerwca 1948
Wycieczka furmankami do Wadowic na film „Maria Curie-Skłodowska”. Do Mucharza przyjeżdża Ks. Biskup Raspond, przeprowadza katechizację dzieci na dziedzińcu kościelnym, odbywa się bierzmowanie.

28 czerwca 1948
Wycieczka do Zakopanego pod przewodnictwem J. B. Górkiewiczowej.

Kwiecień 1949
Uczniowie klas starszych sadzą w mucharskim lesie 1800 jodeł.

Czerwiec 1949
Odbywa się szczepienie dzieci, młodzieży i starszych z całej gminy przeciw gruźlicy dzięki duńskiemu „Czerwonemu Krzyżowi”.

1949 / 1950
Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego jest Franciszek Sikora, a Komitetu Opiekuńczego Antoni Wądolny. 11 listopada 1949 r. z okazji otwarcia biblioteki gminnej urządzono akademię.

21 kwietnia 1950
Wycieczka do Porąbki nad zaporę.

9 czerwca 1950
Wycieczka do Krakowa.

29 września 1950
Wycieczka do Krakowa oraz teatru Słowackiego na „Balladynę”.

11 czerwca 1951
Dzieci klas V, VI, VII wyjeżdżają na wycieczkę do Wieliczki i Krakowa (Teatr Młodego Widza).

IX / X 1951
Przebudowano jedną salę lekcyjną na dwie (z powodu kłopotliwego wynajmowania sali), jednak z powodu braku pieca naukę prowadzono u Zofii Bogdanowej w pokoju służbowym (przez okres zimy).

21 listopada 1951
Wybory do Komitetu Rodzicielskiego.

1952 / 1954(?)
Pożar szkoły

5 grudnia 1954
Zostaje zelektryfikowana wieś Mucharz, również szkoła.

18 września 1955
Klasy V, VI, VII na wycieczce na Leskowcu, klasy III, IV w Suchej Beskidzkiej.

28 października 1955
Zakończono prace przy remoncie szkoły (postawiono 3 nowe piece kaflowe, wprawiono 10 okien, 3 drzwi, odmalowano sale i korytarz, założono 2 głośniki radiowe w salach, 1 u kierownika.

Kwiecień 1957
Wycieczka klas VI i VII do Warszawy. Komitet Rodzicielski przekazał na nią 1950 zł.

Listopad 1957
Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego zostaje Pan Blecharz, sekretarzem Władysława Łagosz.

1 lutego 1959
Obowiązki kierownika szkoły przejmuje Pani Janina Barbara Górkiewiczowa.

1959 / 1960
Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego zostaje Mieczysław Bik, skarbniczką Alina Kowalczyk. Prowadzone są prace przy ogrodzeniu szkoły siatką (do sierpnia 1960).

1 maja 1960
Wycieczka do Warszawy. Komitet Rodzicielski dopłaca po 100 zł do dziecka.

15 listopada 1960
Wybory do Komitetu Rodzicielskiego. Przewodniczącym zostaje Ludwik Wądolny, Sekretarzem – Franciszka Mamcarczyk, skarbnikiem – Alina Kowalczyk. Odbywa się wycieczka do Krakowa na film „Krzyżacy”. Już drugi rok w szkole trwają wykłady Uniwersytetu Powszechnego dla rodziców

19 lipca 1961
Ustawą Sejmową wprowadzono dokument o świeckości szkoły. Nauka religii odbywa się w domu katolickim popołudniami. W nowym roku szkolnym przewodniczącym Komiretu Rodzicielskiego został Antoni Kowalczyk.

Październik 1961
Wycieczki do Lanckorony, Wadowic i Porąbki.

Maj 1962
J. B. Górkiewiczowa otrzymuje pierwszą nagrodę w skali ogólnokrajowej za pracę „Otwieram przed tobą drzwi mojej szkoły…”.

Czerwiec 1962
Wycieczka dwudniowa do Zakopanego oraz klas młodszych do Krakowa.

Styczeń / luty 1963
Przerwa w nauce na okres 2 tygodni z powodu silnych mrozów i śniegu (w salach lekcyjnych +4/5st.C). Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego zostaje Stanisław Barański, sekretarzem – Maria Mosór, skarbnikiem Jadwiga Wądolna.

27/28 września 1963
Dwudniowa wycieczka do Krakowa i Wieliczki.

22 maja 1964
Wycieczka do Zakopanego oraz Morskiego Oka i Czarnego Stawu. Wycieczka kl. VI do Oświęcimia.

Styczeń 1972
Rozpoczyna się remont kapitalny szkoły. Głównym inicjatorem prac jest Anna Kubaszewska, która staje na czele Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły oraz kierownik Danuta Kabat, społeczeństwo wpłaca po 500 zł na rzecz remontu.

nowa

1972 / 1973
Trwają prace przy budowie Domu Nauczyciela. Młodzież uczy się na Borowinie w wynajętych pomieszczeniach oraz u Pani Marii Małuseckiej.

Luty 1974
Przystąpiono do rozbiórki starego budynku szkolnego i kopania ław pod nową część.

1974 / 1975
Dalsze prace przy rozbudowie. Oddany zostaje do użytku Dom Nauczyciela z pięcioma mieszkaniami.

1975 / 1976
Prace przy budowie przejmuje MPGKiM w Wadowicach. Ujęcie wody w lesie mucharskim wykonuje POM z Kleczy Dolnej.

23 sierpnia 1976
Uroczyste otwarcie szkoły wyposażonej w 7 klas, nowy sprzęt i pomoce naukowe. Szkoła w Mucharzu stała się Zbiorczą Szkołą Gminną.

Marzec 1978
Powstaje Harcerski Klub Krajoznawczo-Turystyczny który w latach 1978-1992 zorganizuje dziesięć obozów wędrownych po Pomorzu, Mazurach, Karpatach i Sudetach pod opieką dyr. Lucyny Szczerbowskiej

1984
Przestaje istnieć Gminna Zbiorcza Szkoła w Mucharzu. W miejsce gminnego dyrektora szkół powołano Inspektora Szkół (Czesław Łopata), następnie od 1985 roku Inspektora Oświaty i Wychowania (do 1990 r.).

10 listopada 1988
Organizacja przez szkołę i harcerzy obchodów 70 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy na Obelisku.

KALENDARIUM WYDARZEŃ LATA 1990 – teraz

 1990/1991
Od września do szkoły powraca nauczanie religii (dotychczas uczono jej w domu katolickim).

Grudzień 1991
Ukazuje się pierwszy numer gazetki „Goniec Mucharski” redagowanej przez uczniów i nauczycieli szkoły.

3 listopada 1992
Został przyjęty przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej w Mucharzu.

20 września 1994
Nastąpiło uroczyste otwarcie boiska szkolnego. Boisko za budynkiem szkoły istniało wcześniej, jednak teraz położono na nim nawierzchnię asfaltową. Odbyły się imprezy sportowe, między innymi mecz piłki nożnej nauczyciele – radni gminy. Wygrali nauczyciele.

24 października 1994
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego z Wadowic rozpoczyna prace budowlane przy zupełnie nowym budynku szkoły, który ma zastąpić szkoły w Mucharzu i Skawcach. Inwestorem bezpośrednim jest Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie.

3-15 sierpnia 1995
130 Drużyna Harcerska z Mucharza bierze udział w Światowym Zlocie harcerstwa Polskiego w Zegrzu.

19 kwietnia 1999
Dyrektor szkoły w Mucharzu Lucyna Szczerbowska obiera klucze do nowej szkoły. Od tego momentu do końca sierpnia trwają prace wykończeniowe i porządkowe prowadzone przez pracowników PBRol-u, pracowników obsługi szkół, rodziców i nauczycieli. Zakupione zostało nieco nowego sprzętu, reszta pochodzi ze szkół w Mucharzu i Skawcach. Oprócz normalnych sal lekcyjnych szkoła posiada salę na pracownię komputerową, salę gimnastyczną, dużą kuchnię ze stołówką oraz system ogrzewania na olej opałowy.

1 września 1999
Uroczyste otwarcie nowej szkoły w Mucharzu. Budynek składa się z trzech segmentów: środkowego który mieści funkcje dydaktyczne, zachodniego czyli sali gimnastycznej oraz wschodniego ze stołówką i mieszkaniami. Kubatura obiektu to 17586,50 m3, a powierzchnia użytkowa wynosi 2942,97 m2. Koszt całości inwestycji:5 926 673 zł. Budynek mieści Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum. Uczęszczają do niego dzieci z Mucharza i ze Skawiec, a pracujący tu nauczyciele również pochodzą z dwóch szkół: SP Mucharz i SP Skawce.

gimnaz

1 września 2000
Szkoła Podstawowa przenosi się ponownie do starszego budunku obok kościoła w Mucharzu. W budynku przeprowadzono remont (malowanie wewnątrz i elewacji, nowe płytki w łazienkach, powstaje pomieszczenie na salę komputerową). Większość prac wykonała firma usługowo-remontowa z Choczni

1 września 2003
Szkoła Podstawowa przenosi się po raz kolejny do budynku zajmowanego ostatnio przez gimnazjum. Gimnazjum z kolei powędrowało do szkoły w Jaszczurowej.

Opracował mgr Robert Kadela