Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1, z póź. zm.) dalej RODO. RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, jakie mają miejsce po 25 maja 2018 r.

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców / prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu, 34-106 Mucharz 238, kontakt e-mail pod adresem: sp.mucharz@mucharz.pl, za którą działa Dyrektor Szkoły mgr. Elżbieta Sikora.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Roberta Góralczyk, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: iodo@mucharz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu :

a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych, a także w celu dochodzenia roszczeń,

b) promowania osiągnięć uczniów i pozytywnego wizerunku Administratora,

c) ewidencjonowania osób upoważnionych przez rodzica / opiekuna prawnego od odbioru dziecka z placówki.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie odpowiednio:

a) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w szczególności ustawa systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 1481 z póź. zm.), ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póź. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646),

b) niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Szkole (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

c) zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Dane osobowe będą powierzane do przetwarzania Urzędowi Gminy w Mucharzu – 34-106 Mucharz 226, tel. (33) 876 14 86, który prowadzi obsługę administracyjno-ekonomiczną Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu oraz innym podmiotom które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu.

6. Odbiorcami danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty, urzędy lub instytucje wykonującym zadania publiczne  lub działające  na zlecenie  organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów  obowiązującego prawa. np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty.

7. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

a) pkt . 4 a) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym przez okres trwania nauki, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b) pkt. 4 b) będą przechowywane do czasu ukończenia edukacji dziecka w Szkole Podstawowej,

c) pkt. 4 c) będą przechowywane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie
w tym celu.

8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu zgodnie z art. 15 RODO; sprostowania nieprawidłowych danych osobowych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów określonych w pkt. 3; żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; przetwarzanych w sposób zautomatyzowany przewidzianych w art. 20 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej: sp.mucharz@mucharz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej kancelaria@uodo.gov.pl

11. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 4 a jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.

12. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4. c jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Brak zgody uniemożliwi jednak odebranie dziecka przez osobę upoważnioną przez opiekuna prawnego.

13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.

Administrator Danych Osobowych

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu