Posted on

Informacja dla rodziców i uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły oraz o stosowanych formach i metodach kształcenia w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

 

Szanowni Państwo!

Jako Dyrektor szkoły, do której uczęszczają Państwa dzieci, dołożę wszelkich starań, aby umożliwić im kontynuowanie nauki w formie nauczania na odległość. W obecnej sytuacji Państwa – rodziców – rola nabiera nowego znaczenia.

Zachęcam do komunikowania się ze szkołą w zakresie organizacji zdalnego nauczania oraz, jeżeli to możliwe, do udzielania pomocy nauczycielom i uczniom szkoły.

W związku z czasowym zawieszeniem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,                        w oparciu o zapisy rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzam w szkole w dniach od 26 października 2020 r. do 8  listopada  2020 r. obowiązkowe nauczanie zdalne.

Realizacja zadań szkoły odbywać się będzie obecnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia/rodzica z nauczycielem oraz dają możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez szkołę i nauczycieli.

Nauczyciele szkoły w wymienionym okresie czasu realizować będą zajęcia z uczniami zdalnie                           z wykorzystaniem materiałów:

 • dostępnych na stronach MEN oraz Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem epodreczniki.pl,
 • dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

Nauczyciele szkoły realizować będą zajęcia w ramach dotychczas obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych                     i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.

Kształcenie zdalne będzie realizowane w następujących formach:

 • nauczanie przez sieć komputerową MS Teams uczniowie i nauczyciele łączyć się będą ze sobą przy pomocy sieci na zamkniętej lekcji; nauczyciel i uczniowie logują się na MS Teams               w ustalonych godzinach, tj. od  8.15 do  14.25
 • w formie konsultacji wspomaganej komputerem – uczenie się kierowane przez nauczyciela w czasie rzeczywistym w dniach powszednich od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 14.25,
 • za pomocą korespondencyjnej wymiany materiałów szkoleniowych i prac kontrolowanych oraz konsultowanie się ucznia z nauczycielem różnymi sposobami komunikacyjnymi w czasie rzeczywistym,

Nauczyciel, zadając nowy materiał, będzie dawał uczniom/rodzicom wskazówki, jak wykonać zadanie/jak pomóc w nauce i wytłumaczyć nowy materiał.

O możliwych formach pracy zdalnej lub o innych sposobach pracy każdego ucznia danej klasy poinformuje jego wychowawca po wcześniejszej konsultacji z wszystkimi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w danej klasie.

Nauczyciele będą utrzymywać kontakt z rodzicami, korzystając z telefonu, poczty elektronicznej lub dziennika elektronicznego, by wspierać ich w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Regulamin zdalnego nauczania znajduje się na stronie szkoły w zakładce Dokumenty.

 

Informacja dla uczniów na temat form i metod kształcenia od dnia 26 października  2020 r.

Drogi Uczniu!

W związku z ogłoszonym stanem epidemii Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu w dniach od 26 października 2020r. do dnia  8 listopada 2020r. wprowadza obowiązkowe nauczanie na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zajęć w klasach IV-VIII.

To, że musisz przebywać teraz w domu, nie oznacza, że jesteś poza swoją klasą szkolną. To dobry czas, abyś nabyte umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii (serwisów społecznościowych, smartfona, tabletu czy komputera) wprowadził na wyższy poziom.

Informuję, że nauczyciele przygotowują dla Ciebie materiały i aktywności, które pozwolą Ci kontynuować naukę.

Mam nadzieje na współpracę i zaangażowanie!

Jak zorganizujemy obowiązkowe zdalne nauczanie i jak uczyć się będziesz teraz w naszej szkole?

 1. Zapoznaj się z informacjami przesłanymi przez wychowawcę/nauczycieli poszczególnych przedmiotów na temat sposobów i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia nauczania.
 2. Sprawdź działanie swoich urządzeń komputerowych; przygotuj swoje zeszyty i podręczniki, gdyby potrzebna była dodatkowa notatka poza materiałami elektronicznymi.
 3. Jeśli w domu nie masz odpowiedniego sprzętu do zdalnego nauczania, poproś rodziców, by skontaktowali się z wychowawcą w celu ustalenia planu i sposobu pracy z Tobą.
 4. Zapoznaj się z instrukcjami przekazanymi przez wychowawcę/nauczycieli, jak pobrać materiały do nauki. Uważnie czytaj polecenia – jeśli masz wątpliwości, wykorzystaj dostępne formy komunikacji, by wyjaśnić je z nauczycielem.
 5. Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu – pamiętaj, aby kilka minut wcześniej zalogować się w odpowiednim miejscu.
 6. Możesz zawsze poprosić o przedłużenie terminu wykonania danego zadania/aktywności w razie potrzeby – napisz sam lub z pomocą rodziców e-mail do nauczyciela.
 7. Udzielaj odpowiedzi i zadawaj pytania przez sieć; pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy grzecznościowej przy ich formułowaniu.
 8. Staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużaj niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze.
 9. Systematycznie odrabiaj zadania domowe i wykonuj wymagane przez nauczyciela aktywności w termie wskazanym przez nauczyciela; prześlij rozwiązanie (plik) w wyznaczonym terminie i upewnij się, że dotarło do nauczyciela.
 10. Przechowuj pliki z rozwiązaniami zadań z poszczególnych przedmiotów. W przypadku trudności poproś o pomoc nauczyciela, rodziców lub kolegów.
 11. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w Intrenecie i higieny pracy z komputerem/innymi urządzeniami elektronicznymi. Informuj rodziców (opiekunów) o wszystkich sytuacjach, które wzbudziły Twój niepokój.
 12. Pomagaj kolegom i nauczycielom, jeśli mają trudności techniczne.
 13. Jeżeli w tym roku zdajesz egzamin ósmoklasisty, skorzystaj z materiałów publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym z próbnych testów.