Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

§1

Postanowienia ogólne
1. Świetlica w Szkole Podstawowej w Mucharzu realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze, profilaktyczne i edukacyjne.
2. Celem działania świetlicy jest:
a. zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej;
b. zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce;
c. zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej;
d. rozwijanie zainteresowań.
3. Świetlica jest czynna od godziny. 11.50. do godziny 14.45 w dniach pracy szkoły.
4. Dyżur nauczycieli przed lekcjami zaczyna się od godz. 7.40
5. Czas pracy świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się w szkole zajęcia dydaktyczne określa Dyrektor szkoły.
6. Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci z oddziałów I – III oraz dzieci korzystające z dowozu.
7. Korzystanie z usług świetlicy jest bezpłatne.

§2

Uczniowie uprawnieni do korzystania ze świetlicy szkolnej
1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie klas I- III, którzy muszą przebywać w szkole dłużej niż wskazuje na to plan ich lekcji:
a. ze względu na czas pracy obojga rodziców;
b. ze względu na oczekiwanie na dowóz organizowany przez gminę.
2. Umotywowany wniosek rodzica o korzystanie dziecka ze świetlicy szkolnej zawierający niezbędne informacje dotyczące dziecka, dokładne godziny pobytu w świetlicy, informacje
o osobach odbierających dziecko ze świetlicy – stanowi Załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
3. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zadeklarowanych we wniosku godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz do aktualizacji danych zawartych we wniosku w przypadku ich zmiany.
4. Dyrektor zastrzega sobie kontrolę zasadności wniosków w przypadkach budzących wątpliwości dotyczące uprawnienia ucznia do korzystania ze świetlicy.
5. Ze świetlicy szkolnej zobowiązani są korzystać uczniowie wymagający zapewnienia opieki w trakcie lekcji ze względu na:
a. nieuczestniczenie w lekcjach religii;
b. zwolnienie na podstawie decyzji dyrektora z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, drugiego języka nowożytnego;
c. inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

§3

Podział odpowiedzialności
1. Nauczyciel świetlicy odpowiada za dziecko od momentu odebrania dziecka bezpośrednio od nauczyciela i do momentu przekazania dziecka bezpośrednio rodzicowi lub opiekunowi dowozu. Jest on odpowiedzialny za dzieci od momentu odbioru do momentu rozlokowania uczniów w autobusie.
3. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych dzieci przyprowadza do świetlicy wychowawca lub wyznaczony nauczyciel. Wychowawca lub nauczyciel przekazują dzieci bezpośrednio nauczycielowi świetlicy, który od tego momentu bierze pełną odpowiedzialność za przekazane dzieci.
4. Uczeń, który podczas deklarowanych godzin pobytu w świetlicy realizuje zajęcia pozalekcyjne poza świetlicą, może udać się na nie wyłącznie po złożeniu przez rodzica pisemnego oświadczenia z podaniem terminu i miejsca zajęć, a także osoby odpowiedzialnej w tym czasie za ucznia – Załącznik 2.
5. Uczeń, który ukończył siódmy rok życia posiadający zgodę rodziców na samodzielne przychodzenie do szkoły i samodzielne wychodzenie ze świetlicy szkolnej -może w wyznaczonych porach samodzielnie opuszczać świetlicę. Wówczas rodzic ponosi odpowiedzialność za dziecko do momentu samodzielnego zgłoszenia się do nauczyciela świetlicy i od momentu samodzielnego opuszczenia świetlicy.
7. Podczas posiłków w stołówce szkolnej dzieci pozostają pod opieką wyznaczonego nauczyciela świetlicy lub wyznaczonego pracownika Zespołu.

§4

Odbiór dziecka ze świetlicy
1. Dziecko ze świetlicy odbierają rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane personalne oraz numery dowodów osobistych są wpisane do wniosku o korzystanie dziecka ze świetlicy.
2. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do wyraźnego zgłaszania nauczycielowi świetlicy, że dziecko zostało przez nich odebrane.
3. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
4. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może być odebrane przez osobę, której danych rodzice nie umieścili w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli będzie miała pisemne upoważnienie od rodziców. Upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości osoby wskazanej do odbioru, a także datę odbioru i czytelny podpis rodzica.

§5

Zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej
1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się bezpośrednio do nauczyciela świetlicy
i oczekuje przy nauczycielu do momentu zapisania jego obecności.
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym oddaleniu się od grupy.
3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
5. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego ocenę jego zachowania.
6. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń technicznych, elektronicznych przyniesionych z domu.
7. Za zaginione telefony i inne urządzenia uczniów Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
8. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, psychologiem i pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie –pobyt dziecka w świetlicy może zostać zawieszony.
9. Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy może zostać zawieszona także w przypadku, gdy rodzice nie przestrzegają regulaminu świetlicy.
10. Rodzice dziecka uczęszczającego do świetlicy zobowiązują się wyposażyć dziecko w wyprawkę – podstawowe artykuły papiernicze, niezbędne do realizacji zajęć. Zestaw artykułów wyprawki jest ustalany corocznie przez nauczycieli świetlicy.