1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia oraz oświadczeń o zatrudnieniu.

2. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły do 28.08.2023 r.

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I – III i dowożone, których obydwoje rodzice pracują (nie pozostają na urlopie macierzyńskim i wychowawczym), dzieci wychowywane przez jednego z rodziców oraz dzieci z niepełnosprawnością.

4. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawcy świetlicy. Komisja rozpatruje wnioski na podstawie kolejności i poprawności wypełnionych Kart Zgłoszeń.

5. Liczba miejsc na świetlicy szkolnej jest ograniczona – 25.

6. Pierwszeństwo przyjęć mają dzieci zamieszkujące Gminę Mucharz.

7. W wypadku nieusprawiedliwionej ciągłej nieobecności na zajęciach w świetlicy powyżej jednego miesiąca, dziecko zostanie skreślone z listy.